MEMÒRIA ANUAL 2020

DADES ECONÒMIQUES

Compte de resultats

corresponent a l'exercici acabat el 31/12/20 (en euros)