MEMÒRIA ANUAL 2020

DADES ECONÒMIQUES

Balanç

el 31 de desembre (en euros)